“Is beatha teanga í a labhairt”

Roinn na Gaeilge

Tá sé mar aidhm ag an Roinn, an Ghaeilge a mhúineadh ar bhealach taitneamhach agus dearfach i gcomhthéacs na scoile

Irish Department

It is the aim of the department to teach Irish in an enjoyable and positive way, within the school context.

Baill Roinn na Gaeilge

Tá beirt mhúinteoirí Gaeilge sa Roinn.  Glacann siad páirt i gcúrsaí inseirbhísí i rith na bliana.  Bíonn cruinnithe ag an Roinn go minic chun bealaí nua teagaisc a phlé chun an Ghaeilge a spreagadh sna ranganna.

Members of the Irish Department

There are two teachers in the department.  They take part in in-service courses throughout the year.  The department has meetings regularly to discuss new ways of teaching that will encourage Irish in the classes.

Gaeilge sa Teastas Sóisearach

 Aidhmeanna

 • Béim ar an teanga labhartha.
 • Forbairt a dhéanamh ar na ceithre scileanna; éisteacht, labhairt, léamh agus scríobh.
 • Tuiscint ar an teanga a mhéadú agus foclóir an scoláire a fhorbairt.
 • Féin-mhúinín a chothú sna scoláirí.
 • Ath-threisiú a dhéanamh ar an obair atá déanta ag na daltaí sa bhunscoil.

Irish in the Junior Certificate

Aims

 • Emphasis on oral language
 • Development of the four skills: listening, speaking, reading and writing
 • Increasing understanding of the language and developing the student’s vocabulary
 • Promoting self confidence in the student
 • Reinforcing the work the student has done at primary school level

Measúnú

Tá dhá pháipéar ar léibhéal an Teastas Sóisearach ag Ardleibhéal agus páipéar amháin ag Gnáthleibhéal. Beidh Triail Chluaistuisceana mar pháirt den scrúdú.  Suífear na páipéar scríofa i mí an Mheitheamh.  Béaltriail roghnach a bheidh ann i mí Márta nó Aibreáin le 40% de mhóriomlán na marcanna. Tá níos mó eolais le fail ar an suíomh examinations.ie.  

Assessment

There are two papers at Junior Certificate higher level and one paper at ordinary level.  An aural exam is part of the exam.  The written papers are sat in June.  There is an optional oral exam in March or April carrying 40% of the total marks. More information is available on examinations.ie.

Gaeilge san Ardteist

 Aidhmeanna

 • Forbairt a dhéanamh ar gach ghné den dalta (cruthaitheach, cúltúrtha, mothúcháineach, intleachtúil, móralta agus sóisialta)
 • Leanúnachas agus dul chun cinn ó chlár an Teastas Shóisearaigh a chur ar fáil.
 • Meon dearfach i leith na Teanga a chruthú i measc na ndaltaí.
 • An-bhéim a chur ar chumas labhartha an scoláire sa seomra ranga.
 • Suim agus tuiscint a spreagadh maidir le litríocht na Gaeilge idir phrós agus fhilíocht. 

Irish in the Leaving Certificate

Aims

 • Developing every aspect of the student (creative, cultural, emotive, intellectual, moral and social)
 • Continuation and progress from Junior Certificate level
 • Creating a positive attitude in the student towards the language
 • Placing huge emphasis on the spoken Irish of the student in the classroom
 • Encouraging interest and understanding regarding Irish literature in both prose and poetry

Measúnú

Béaltriail chomónta don Ardleibhéal agus don Ghnáthleibhéal a bheidh ann i mí Márta nó Aibreáin le 40% de mhóriomlán na marcanna.  Beidh Triail Chluaistuisceana mar pháirt de pháipeár a haon le 10% de mhóriomlán na marcanna.  Suífear an dhá pháipéar scríofa i mí an Mheitheamh. Is fiú 50% de mhóriomlán na marcanna iad le chéile.

Assessment

There is a common oral exam at Higher and Ordinary level in March or April carrying 40% of the total marks.  There will be an aural exam as part of Paper 1 carrying 10% of the total marks.  The two written papers are sat in June.  They are worth 50% of the total marks together.

Áiseanna

Tá na háiseanna seo a leanas ar fail i seomra an mhúinteora féin:

 • Téacsleabhair
 • Seinnteoir dlúthdhiosca
 • Dlúthdhioscaí
 • Seinnteoir DVD
 • Dlúthscannáin
 • Osteilgeoir idirghníomhach
 • Clár Bán
 • Irisí agus Nuachtáin
 • Idirlíon
 • Postaeir
 • Páipéir Scrúduithe
 • iPadanna
 • Griangrafanna.

Facilities

The following facilities are available in the teachers’ own rooms:

 • Textbooks
 • CD Player
 • CDs
 • DVD player
 • DVDs
 • Interactive whiteboard
 • Whiteboard
 • Magazines and newspapers
 • Internet
 • Posters
 • Exam papers
 • iPads
 • Photographs.

Gníomhachtaí Gaeilge sa Scoil

Bíonn ról lárnach ag an teanga Ghaeilge i gcuraclam na scoile agus déanann Roinn na Gaeilge gach iarracht an Ghaeilge a spreagadh agus a chur chun cinn sa scoil.  Tarlaíonn na gníomhachtaí seo sa Roinn Ghaeilge:

 • Seachtain na Gaeilge
 • Scoláireachtaí chuig an Ghaeltacht
 • Réamhbréagscrúduithe don Ardteist agus don Theastas Sóisearach
 • Réamhscrúduithe don Ardteist agus don Theastas Sóisearach
 • Comórtas Seanfhocail
 • Seanfhocal na Seachtaine
 • Dalta na Seachtaine (1ú Bhliain)

Irish Activities in School

Irish has a central role in the school curriculum and the department make every effort to encourage and promote Irish in the school.  These activities happen in the Irish Department:

 • Irish week
 • Scholarships to the Gaeltacht
 • Pre-mock exams for Leaving Certificate and Junior Certificate
 • Mock exams for Leaving Certificate and Junior Certificate
 • Seanfhocal competition
 • Seanfhocal of the week
 • Student of the week.

 

 

S5 Box